Odborná znalecká činnosť

Venujeme sa znaleckej činnosti z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností. Takisto disponujeme odborníkom z oblasti statiky, ktorý je oprávnený vydať odborné stanovisko ku statike stavby, jej časti alebo poruche na nej.