Projektový manažment výstavby

Zabezpečujeme spoluprácu s investorom pri realizácii stavby alebo jej časti (uzatváranie zmlúv, konzultácia s vybranými subdodávateľmi, vypracovanie časových plánov stavby a rozpočtov, koordinácia prác a dodávok medzi priamymi zhotoviteľmi) za účelom efektívnej organizácie prác a dodávok.