Stavebný a technický dozor

Sme držiteľmi odborných oprávnení pre výkon stavebného a technického dozorovania na stavbách.

Na základe dlhoročných skúseností vieme zaručiť:
  • požadovanú odbornú kvalifikáciu a koordinačné schopnosti
  • dostatočnú odbornú prax a preukázanie úspešného praktického pôsobenia pri realizácii stavieb
  • znalosť technických a právnych predpisov týkajúcich sa stavebných prác ako aj prác súvisiacich so stavebnou činnosťou v rámci tejto činnosti
  • ovládanie predpisov týkajúcich sa BOZP a ochrany ŽP ako aj predpisov požiarnych a hygienických

Vieme zabezpečiť všetky typy prác svojpomocne, prípadne spoluprácou s našimi dlhoročnými partnermi.