Osvedčenia

Ing. Stanislav Szőllőssy
Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavebný dozor. Osvedčenia o absolvovaní odbornej skúšky v odbore: stavebníctvo, odvetvie: pozemné stavby a odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľností.
osvedčenie osvedčenie osvedčenie
Ing. Štefan Kolcun
Osvedčenia o vykonaní skúšok odbornej spôsobilosti pre výkon činností stavbyvedúcistavebný dozor.
osvedčenie osvedčenie